Menopause and The MonaLisaTouch Laser

یائسگی ، مبحثی که بالاخره زندگی همه زنان را تحت تاصیر قرار می دهد ولی خیلی کم درمورد آن صحبت شده است. موضوعی که کمتر از یائسگی مورد بررسی قرار گرفته است ،  اتفاقیست که 3-4 سال بعد از آن رخ می دهد و در50 درصد از زنان اتفاق می افتد ( و 60 % از زنانی که از سرطان سینه نجات پیدا کردند و یائسگی را تجربه می کنند). این وضعیت،  سندرم ادراری-تناسلی یائسگی یا GSM ( همچنین به آرتروفی واژینال منسوب داده می شود)ٍ  خوانده می شود.

ادامه-مطلب