لیزر چگونه می تواند از خشک بودن وازن در هنگام رابطه جنسی جلوگیری کند.