دیدگاه دکتر لیزا لافولت: کنارآمدن با مشکلات یائسگی از نگاه یک زن ؟؟؟