“درد در رابطه جنسی” : دیسپارونی مشکلی شایع است که به ندرت در مورد آن صحبت می شود.