درد، خارش و سوزش واژن و دیگر مشکلاتی که در مورد آن صحبت نمی کنیم.